Warning: putenv() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/148833/virtual/www/domains/financniliska.cz/wp-content/plugins/googleanalytics/googleanalytics.php on line 41
Víte co znamená zkratka RPSN? - Finanční Liška
Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/148833/virtual/www/domains/financniliska.cz/wp-content/plugins/eu-cookie-law/class-frontend.php on line 106

Víte co znamená zkratka RPSN?

1 1 874
4.2/5 - (5 votes)

Tyto čtyři písmenka jsou součástí každé úvěrové smlouvy. Je úplně jedno, jestli si půjčujeme z banky nebo nebankovky. Se zkratkou RPSN se setkáme v obou případech. Víme, co znamenají tyto čtyři písmenka? Pokud ano, proč si většina lidí vybírá „dobrou“ půjčku podle úroku?

RPSN – roční procentní sazba nákladů – vyjadřuje cenu úvěru.

Tvoří neodeliteľnú součást úvěrové smlouvy. Vyjadřuje se v procentech. Zohledňuje nejen úrok ale i ostatní poplatky spojené s úvěrem.

Pokud se při výběru vhodné půjčky orientujeme jen podle úrokové sazby, škrtáme si další náklady spojené s úvěrem. Snižujeme svou kupní sílu. A peníze, které bychom měli k dispozici, dáváme od sebe pryč.

Složení RPSN je jednoduché. Obsahuje úrokovou sazbu a poplatky. Při poplatcích se berou v úvahu jednorázové poplatky (například za poskytnutí úvěru) a pravidelné poplatky (například pojištění úvěru).

Do výpočtu se počítají pouze ty poplatky, které je v každém případě třeba při konkrétním úvěru zaplatit. Poplatky, kde není povinnost platit jejich při daném úvěru, se do výpočtu nezahrnoval (například úroky z prodlení).

Povinnost zveřejňovat RPSN v úvěrových smlouvách má i právní pozadí. Dané problematice se věnuje zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelských úvěrech.

Při výběru vhodného úvěru nezapomeňte podívat i na hodnotu RPSN. 

TIP: Chcete rozumět i dalším pojmům z vaší úvěrové smlouvy? Koukněte se na jejich seznam.  

Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů RPSN

Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce:

Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN)kde:

B je roční procentní sazba nákladů,
m je číslo posledního čerpání,
k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
Ck je částka čerpání k,
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto tl = 0,
m′ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,
l je číslo splátky jistiny nebo nákladů,
Dl je výše splátky jistiny nebo nákladů,
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

Vysvětlivky:

 1. Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.
 2. Počátečním datem je datum prvního čerpání.
 3. Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
 4. Nelze-li časové intervaly použité ve výpočtech vyjádřit celým číslem počtu týdnů, měsíců nebo let, vyjádří se celým číslem počtu jednoho z uvedených časových úseků v kombinaci s počtem dní. Při použití dní se
  • počítá každý den včetně víkendů a svátků,
  • stejné časové úseky a poté dny odpočítávají směrem nazpět ke dni prvního čerpání,
  • délka období ve dnech určí bez prvního dne a včetně posledního dne a vyjádří se v letech tak, že se toto období vydělí počtem dní (365 nebo 366) úplného roku počítaného nazpět od posledního dne do téhož dne předchozího roku.
 5. Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.
 6. Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy toků (Ak), které budou kladné nebo záporné, neboli poskytnuté nebo přijaté v obdobích 1 až n, vyjádřených v letech, tj.

vzorec2

Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN

 1. Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši.
 2. Stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší zápůjční úrokové sazbě uplatňovaných na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy o úvěru.
 3. Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení výše spotřebitelského úvěru nebo období čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v souladu s těmito omezeními čerpání.
 4. Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou výši nabízeny různé zápůjční úrokové sazby a poplatky, považují se ty nejvyšší z nich za zápůjční úrokovou sazbu a poplatky za celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru.
 5. U smlouvy o spotřebitelském úvěru, u které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba pro počáteční období, na jehož konci je stanovena nová zápůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby, vychází výpočet roční procentní sazby nákladů z předpokladu, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je zápůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby nákladů, na základě hodnoty dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby v tomto okamžiku, ale není nižší než pevná zápůjční úroková sazba.
 6. Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, platí, že je 170000 euro. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo pozemku a nejde-li o podmíněné závazky nebo záruky, dále v případě přečerpání, debetních karet s odloženou splatností a kreditních karet, platí, že tato horní hranice je 1500 euro.
 7. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru jiné, než je přečerpání, překlenovací úvěr, smlouva o spotřebitelském úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti, podmíněný závazek nebo záruka či smlouva o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, jak jsou uvedeny u předpokladů stanovených v bodech 9, 10, 11, 12al3,
  • jestliže nelze zjistit datum nebo výši splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že se splátka provede k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v nejnižší výši, kterou smlouva o spotřebitelském úvěru stanoví,
  • jestliže nelze zjistit časový interval mezi dnem prvního čerpání a dnem první platby, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že jde o nejkratší časový interval.
 8. Jestliže den nebo výši platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předpokladů stanovených v bodech 7, 9, 10, 11, 12 a 13, předpokládá se, že se platba provede v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem, a nejsou-li známy, že
  • úroky se platí společně se splátkou jistiny,
  • další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako jediná částka se platí v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
  • další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem první splátky jistiny, a jestliže výše těchto plateb není známa, předpokládá se, zeje stále stejná,
  • s poslední platbou jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány.
 9. V případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěruje tři měsíce.
 10. V případě překlenovacího úvěru se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání spotřebitelského úvěru je dvanáct měsíců.
 11. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, nejde-li o možnost přečerpání nebo překlenovací úvěr, se předpokládá, že
  • u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem je nabytí nebo zachování práv k nemovitosti, se spotřebitelský úvěr poskytuje na dobu 20 let počínaje dnem prvního čerpání, a že s poslední platbou, kterou spotřebitel provede, jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány; u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo která je čerpána prostřednictvím debetní karty s odloženou splatností nebo kreditní karty, je tato doba jeden rok,
  • spotřebitel jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně v případech, kdy musí být jistina splacena v rámci každého platebního období pouze v plné výši a v jediné platbě, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu jednoho roku. Úroky a další náklady jsou uplatňovány v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanoví smlouva o spotřebitelském úvěru.
   Vysvětlivka:
   Pro účely tohoto bodu se smlouvou o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou rozumí smlouva o spotřebitelském úvěru bez pevně stanovené doby trvání a zahrnuje spotřebitelský úvěr, který musí být plně splacen v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile je splacen, může být čerpán znovu.
 12. V případě podmíněného závazku nebo záruky se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši jako jediná částka v tom z následujících okamžiků, který nastane dříve:
  • nejzazší datum čerpání podle smlouvy o spotřebitelském úvěru, která je potenciálním zdrojem podmíněného závazku nebo záruky, nebo
  • v případě revolvingové smlouvy o spotřebitelském úvěru na konci výchozího období, před obnovením smlouvy.
 13. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení s podílem na hodnotě nemovitosti se má za to, že
  • spotřebitel provádí platby k poslednímu dni nebo posledním dnům povoleným smlouvou o spotřebitelském úvěru,
  • procentní zvýšení hodnoty nemovitosti, kterou je tato smlouva zajištěna, a hodnota jakéhokoli referenčního indexu inflace uvedeného ve smlouvě je procentní hodnota, která se rovná inflačnímu cíli centrální banky platnému v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo výši inflace v této době v členském státě, kde se nemovitost nachází, podle toho, která hodnota je vyšší, nebo 0 %, jsou-li tyto hodnoty záporné.

 

1 Comment
 1. […] RPSN – roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje kompletní náklady úvěru spolu s úroky, poplatky, pojištění apod. […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb souhlasíte s jejich použitím. Co jsou cookies...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close